Poradna

Difúzní vlastnosti domu

Věnujte pozornost difúzním vlastnostem domu. Vodní pára v interiéru vzniká vařením, mytím, koupáním apod. Tuto vodní páru teplý vzduch dobře absorbuje. Venku je v zimním období vzduch výrazně chladnější a sušší. Vlivem snahy prostředí o vyrovnání tlaku vodní páry, má vodní pára tendenci pronikat z interiéru do exteriéru.

Vodní pára, která proniká přes konstrukci, může v konstrukci kondenzovat a škodit. Proto u dřevostaveb je snaha o maximální omezení tohoto průniku velmi kvalitní vnitřní parozábranou, která má velmi vysoký difúzní odpor. Další vrstvy v konstrukci směrem k vnějšímu líci mají difúzní odpor menší. Toto jsou hlavní zásady pro vyloučení kondenzace vodní páry v konstrukci. Vodní pára se dostává do vnějšího prostředí přirozeným větráním okny nebo řízeným větráním se zpětným získáváním tepla „rekuperací“. Takto fungují difúzně uzavřené konstrukce.

Velmi kvalitní parozábrana sama o sobě nestačí. Je nutné věnovat maximální pozornost všem prostupům přes parozábranu, mít parozábranu v konstrukci účinně sevřenou, mít dobře přilepené spoje kvalitní páskou a konstrukci navrženou tak, aby většina rozvodů (elektro, voda, plyn) byla vedena před parozábranou (na vnitřním líci) a tím, aby se množství prostupů parozábranou maximálně omezilo.

Pokud má parozábrana hliníkovou reflexní vrstvu, přispívá svojí reflexí v kombinaci se vzduchovou mezerou pro vedení rozvodů ke zvýšení tepelné izolace celé konstrukce. Z toho vyplývá, že použití obalových polyetylénových fólií pro tuto konstrukce tak, jak to občas vidíme na některých stavbách, je zcela nepřípustné.

Konstrukční detaily domu

Optimálně navržená a provedená konstrukce se dá nejlépe posoudit  správně vyřešenými konstrukčními detaily. Jedná se o vyřešení způsobu provedení hydroizolací, parotěsných fólií a tepelných izolací v choulostivých místech, jako je:

 • napojení tesařské konstrukce na základovou konstrukci vč. zakončení hydroizolace zpětným spojem a napojení parotěsných fólií na hydroizolaci,

 • řešení rohů a koutů stavby,

 • napojení příčky na obvodovou stěnu,

 • napojení stropu na obvodovou stěnu,

 • řešení zakončení střechy u římsy, u hřebenu a u štítu,

 • řešení detailů kolem lodžií, balkónu, atik apod.,

 • správné vyřešení choulostivých konstrukčních detailů se spojitou parotěsnou fólií s vyloučením kondenzačních zón a eliminace tepelných mostů, patří mezi největší mistrovství kvalitně provedených dřevostaveb.

V praxi je vidět u některých firem celá řada odstrašujících příkladů zejména s nespojitou parotěsnou fólií, špatně provedenou hydroizolací a výraznými tepelnými mosty, které nejsou eliminovány správným konstrukčním řešením. V těchto případech lze očekávat v brzké době vážné poruchy dřevostaveb, které lze odstranit jen velmi obtížně za cenu vysokých nákladů na opravu. 

Tepelné izolace domu

Provedení tepelných izolací přímo ovlivňuje velikost provozních nákladů na bydlení. Mnoho stavebních firem zabývajících se prováděním dřevostaveb charakterizuje zateplení dřevostaveb pouze skladbou obvodové stěny a uvádí součinitel prostupu tepla pouze pro obvodovou stěnu. To ale v žádném případě nestačí.

Na tepelné ztráty objektu mají vliv všechny konstrukce v obálce budovy, tj. kromě obvodových stěn také okna, vchodové dveře, střecha, strop pod půdním prostorem, podlaha přízemí atd. Je nutné si uvědomit, že tepelný tok stoupá vzhůru, a proto jsou na vodorovné a šikmé konstrukce ve stropě nebo ve střeše přibližně o 1/3 přísnější požadavky než u obvodové stěny. Správné vyřešení tepelných izolací se prokazuje energetickým štítkem obálky budovy.

Sortiment materiálů na trhu pro provedení tepelných izolací je značně široký. Výběr levnějších druhů s horšími tepelně izolačními parametry sice sníží pořizovací náklady, ale jedná se o špatné rozhodnutí, protože vyššími provozními náklady se v průběhu životnosti stavby taková úspora zaplatí mnohonásobně.

Chcete-li být dobrými investory svého domu a řešíte-li ekonomii bydlení jako celku, porovnávejte kompletní stavební fyziku domu jako celku. Investice vložené do tepelných izolací mají rychlou návratnost a jednoznačně se vyplatí!

Statika a stabilita domu

Použitý konstrukční systém dřevěných sloupkových konstrukcí může mít mnoho nejrůznějších podob. Základní průřezové parametry dané statickými výpočty podle Eurokódu 1 – zatížení a Eurokódu 5 – dřevěné konstrukce, jsou pouze jedním ze vstupních údajů pro návrh dřevěné sloupkové konstrukce.

Důležitá je i prostorová stabilita daná zavětrováním v podélném i příčném směru stavby, řešení nadokenních a nadedveřních překladů ve stěnách, řešení průvlaků u členitějších půdorysů ve stropech, řešení průhybů stropu a střešní konstrukce. Porovnejte správné vyřešení konstrukčních detailů ve vazbě na spojité provedení parozábrany, eliminaci tepelných mostů u překladů, v místě uložení stropu na obvodovou stěnu u balkónu, lodžií apod.

Použití sušených hoblovaných KVH hranolů o profilu 60/140 mm pro obvodové stěny, 60/240 mm (100/240 mm) pro stropy, 80/180 mm pro krovy s prvotním zavětrováním diagonálními latěmi ve stěnách, které je doplněno zavětrováním konstrukčními sádrovláknitými deskami, dává záruku minimálních průhybů a dotvarování konstrukce. Výrazně eliminuje vznik prasklin v sádrokartonech a zajišťuje dlouhodobou stabilitu staveb.

Oproti tomu použití KVH hranolů tl. 40 mm nebo použití klasického nehoblovaného nesušeného řeziva nezohledňuje přirozené chování dřeva tj. dotvarování dodatečným vysušením případně oslabením průřezů z důvodu úspory prováděcích nákladů. Takové nemístné šetření se jistě brzy vymstí!

KVH hranoly

KVH je zkratka německého slova KonstruktionsVollHolz. U nás uslyšíte častěji KVH dřevěné hranoly, nebo prostě „kávéháčko“.

KVH hranoly díky svým vlastnostem podstatně rozšiřují možnosti použití dřeva v konstrukcích, kde nezpracované řezivo z pily s dechem nestačí.
 

Co je to KVH?

KVH hranoly se v našich končinách vyrábí nejčastěji ze smrkového řeziva. Výroba KVH probíhá vysušením řeziva na vlhkost 15 % s 3% tolerancí a dále je řezivo hoblováno na přesný rozměr. Z vysušených a ohoblovaných hranolů je nutné vyřezat vady (místa po vypadlých sucích, rozpraskané části hranolu a jiné), aby výrobek splnil předepsanou normovou kvalitu.
Na části řeziva, které již nepřípustné vady neobsahují, jsou z čela hranolu vyfrézovány zubové spoje (tzv. cinky), do kterých se nanese lepidlo a pomocí nichž, jsou jednotlivé kusy k sobě tlakem slepeny. Tímto postupem vnikne vysušený, hoblovaný hranol vysoké jakosti v délkách, které nejsou omezeny délkou kulatiny. Nejčastěji se kvůli transportu vyrábí KVH hranoly v délkách 13 m.

Konstrukční vs. pohledová kvalita KVH

Vyrábí se dva druhy KVH hranolů, a to KVH NSi a KVH Si. Oba druhy jsou vyrobeny podle stejných norem z hlediska pevnosti materiálu – rozdíl je ve vizuální stránce hranolu.
KVH NSi je průmyslová kvalita, kde se může objevit např. zamodrání, nebo drobná vada, která neovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu. KVH Si je pohledová kvalita, která se používá v případě viditelných konstrukcí v interiéru, jako jsou přiznané stropní trámy nebo vazba krovu.
V rámci našich dřevostaveb používáme pro všechny konstrukce vč. viditelných trámů v exteriéru kvalitu NSi, protože se stále jedná o hoblované a vysušené hranoly jasně stanovené kvality. Pevnostní třída je u KVH hranolů nejčastěji C 24 (charakteristická pevnost v ohybu = 24 MPa).

Výhody KVH hranolů

 • Materiál je vysušený – při správném zabudování jej není třeba ošetřovat proti dřevokazným houbám a hmyzu. Navíc je vysokou teplotou během sušení sterilizován od možných zárodků biotických škůdců.

 • KVH hranoly jsou tvarově stálé. To znamená, že se již nekroutí a nepraskají.

 • Hranoly jsou tloušťkově a šířkově egalizované (mají po celé délce stejnou šířku i výšku). Tato vlastnost je důležitá pro dokonalou rovinnost stěn dřevostaveb, které se po opláštění velkoplošným materiálem nikde nevyboulí.

 • Délka se nejčastěji uvádí 13 m kvůli přepravě, ale výrobci jsou většinou schopni dodat i délky převyšující 20 m.

 • Hmotnost materiálu je díky suchému stavu nižší a je tak možné převést větší objem najednou.

 • KVH hranoly jsou hoblované a mají sražené hrany. Pro pohledové použití je tak stačí jen přebrousit a opatřit povrchovou úpravou.

Limity a nevýhody KVH hranolů

KVH hranoly se běžně vyrábí do průřezu 100/240. Při větších rozměrech může dojít, i přes vysušený stav, ke kroucení a praskání dřeva. Proto se pro větší dimenze používají buď hranoly DUO/TRIO (dva nebo tři slepené KVH hranoly k sobě). Pro větší dimenze než 240/240 se pak používají BSH hranoly.
KVH hranoly jsou díky vyšší přidané hodnotě materiálu dražší než běžné řezivo z pily.
Nutno však podotknout, že pokud byste chtěli řezivo z pily vysušit, ohoblovat a srazit hrany, dostanete se pravděpodobně na vyšší cenu než za KVH a ještě budete mít hranoly kratší a s vadami. Pro někoho je však cinkový spoj u viditelných prvků designově nepřípustný a je tak v některých případech nutné tuto variantu zvolit.
KVH je proto jasnou volbou pro zabudované konstrukce například pro stěny dřevostaveb a viditelné interiérové i exteriérové prvky dřevěných konstrukcí. A co vy? Dáváte přednost KVH hranolům nebo běžnému řezivu z pily?
 

Máte dotaz?

 

Vaše osobní údaje zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

 Security code